Advanced Prospects for the Development of Aircraft Assembly Technology

1Krivtsov, VS
1Voronko, VV
1Zaytsev, VYe.
1Zhukovsky National Aerospace University, Kharkiv
Sci. innov. 2015, 11(3):11-18
https://doi.org/10.15407/scine11.03.011
Section: On the 10th Anniversary of the Journal
Language: English
Abstract: 

On the basis of theoretical studies carried out by the method of virtual bases, the concept for automated assembly of aircraft structures, specialized CNC re-adjustable devices, and robotic systems has been developed. The principles for automated assembly with the use of robotic system to be implemented at aircraft-building corporations have been substantiated.

Keywords: automated assembly production, method of virtual bases, robotic systems, specialized CNC re-adjustable devices
References: 

1. Kryvcov V.S., Vorobev Ju.A., Voronko V.V., Zajcev V.E. Metod avtomatyzyrovannoj konvejernoj sborky planera samoleta. Sb. nauch. trudov «Otkritie informacyonnse y kompjuternse yntegryrovannse tehnologyy». Nac. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «HAI». Harkov, 2012, Vyp. 55: 5–13 [in Russian].
2. Voronko V.V. Nauchnie osnovi avtomatyzyrovannoj sborky avyacyonnih konstrukcyj v uslovyjah opitnogo y edynychnogo proyzvodstva. dys. doktora teh. nauk: 05.07.02. Harkov, 2014 [in Russian].
3. Voronko V.V., Shostak Y.V. Avyacyonno-kosmycheskaja tehnyka y tehnologyja. 2013, N1(98): 102–107 [in Russian].
4. Voronko V.V., Vorobev Ju.A., Kornylov L.N., Voronko Y.A. Osobennosty podgotovky samoletostroytelnogo pro yzvodstva za rubezhom. Zb. nauk. pr. Systemy upravlinnja, navigacii’ ta zv’jazku. DP «CNDI navigacii i upr.». Kyiv, 2012, Vyp. 4 (24): 29–39 [in Russian].
5. Voronko V.V., Vorobev Ju.A., Grygorenko O.V. Nechetkaja model formyrovanyja vyrtualnih baz robotom-many puljatorom pry konvejernoj sborke planera samoleta. Zb. nauk. pr. «Systemy obrobky informacii». M-vo oborony Ukrainy, Hark. un-t povitr. syl im. Ivana Kozheduba. Harkiv, 2012, Vyp. 7 (105): 64–68 [in Russian].
6. Voronko V. V. Avyacyonno-kosmycheskaja tehnyka y tehnologyja. 2013, N2 (99): 21–24 [in Russian].
7. Voronko V.V., Vorobev Ju.A., Shevel V.V., Profatylova A.S. Programmnoe obespechenye kompjuternoj vyzualyzacyy processa avtomatyzyrovannoj sborky ploskyh uzlov planera samoleta. Sb. nauch. tr. «Otkritie ynformacyonnie y kompjuternie integryrovannie tehnologyy». M-vo obrazovanyja y nauky, molodezhy y sporta Ukrayni, Nac. aerokosm. un-t ym. N. E. Zhukovskogo «HAY». Harkov, 2013, Vyp. 60: 93–99 [in Russian].