Technology for Anticorrosive Protection of Steel Structures by Coatings Based on Rapid-Setting Bitumen-Latex Emulsion

TitleTechnology for Anticorrosive Protection of Steel Structures by Coatings Based on Rapid-Setting Bitumen-Latex Emulsion
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsNykyforchyn, HM, Chervatyuk, VA, Marukha, VI, Slobodyan, ZV, Kushnir, ІM, Stechnovych, LV
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine12.01.028
Volume12
Issue1
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination28-35
LanguageEnglish
Abstract

Mix formulas for rapid-setting bitumen-latex emulsions and coatings based on them have been designed; in-laboratory tests of their physical, chemical, and anticorrosive properties have been carried out. The technology for anticorrosive protection and the technical documents for preparing the aqueous bitumen-latex emulsion have been designed; a plant has been mounted and a pilot batch of rapid-setting emulsion has been produced. The technology has applied to pipelines in the oil and gas industry.

Keywordsadhesion, anticorrosive coating, bitumen-latex aqueous emulsion, emulsifier, inhibitor, initiator
References

1. Nykyforchyn G.M., Poljakov S.G., Chervatjuk V.A. Micnist’ i dovgovichnist’ naftogazovyh truboprovodiv i rezervuariv. L’viv: SPOLOM, 2009. Tom 11 [in Ukrainian].
2. Chervatjuk V.A., Perminova I.M. Suchasni tendencii’ u za stosuvanni protykorozijnyh pokryttiv dlja zahystu magistral’nyh naftogazoprovodiv ta rezervuariv. Fiz.-him. mehanika materialiv. Spec. vypusk N 8. L’viv, IFTUNG, 2010. Tom 2: 625—630 [in Ukrainian].
3. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M. Perspektyvy vykorystannja zahysnyh pokryttiv na osnovi vodnyh bitumno-polimernyh emul’sij dlja antykorozijnogo zahystu ob’jektiv naftogazovogo kompleksu. Fiz.-him. mehanika materialiv. Spec. vypusk N 9. L’viv, IFTUNG, 2012. Tom 2: 677—683 [in Ukrainian].
4. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M. Protykorozijni pokryvy na osnovi vodnoi’ bitumno-polimernoi’ kompozycii’ z velykoju shvydkistju formuvannja. Fiz.-him. mehanika materialiv. 2013, N 3: 110—113 [in Ukrainian].
5. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M., Vollis O.Je. Systema antykorozijnogo pokryttja na osnovi bitumno-polimernoi’ kompozycii’. L’viv: Vydavnyctvo NU «L’vivs’ka politehnika», Visnyk «Himija, tehnologija rechovyn ta i’h zastosuvannja», 2013: 261—264 [in Ukrainian].
6. Rozenfel’d I.A., Rubinshtejn F.I. Antikorrozionnye gruntovki i ingibirovannye lakokrasochnye pokrytija. Moskva: Himija, 1980 [in Russian].
7. Serednickij Ja.A., Mindjuk A.K., Celjuh O.I. i dr. Povyshenie zashhitnyh harakteristik bitumnyh pokrytij modifikaciej ingibitorami korrozii. Fiz.-him. mehanika materialov. 1986, N 6: 88—91 [in Russian].
8. Slobodjan Z.V., Vasylyk A.V., Zhovnirchuk V.M. ta in. Vplyv ingibitora Nefgan-1 na korozijnu ta biologichnu aktyvnist’ gruntiv. Fiz.-him. mehanika materialiv. 1999, N 6: 85—87 [in Ukrainian].
9. Nykyforchyn G., Maglatjuk L., Vrecena N., Slobodjan Z. Novi spoluky hromat, molibdat i vol’framat 1,2,3 benzotryazoliju jak polifunkcional’ni ingibitory korozii’. Visn. Ternop. derzh. tehn. un-tu. 2006, 11(1): 17—24 [in Ukrainian].
10. GOST 11501—78. Bitumy neftjanye. Metod opredelenija glubiny pronikanija igly [in Russian].