Information Support Complex for Studying the Reliability of Work of Continuous Cooperation System Operator Under Increased Situational Stress

TitleInformation Support Complex for Studying the Reliability of Work of Continuous Cooperation System Operator Under Increased Situational Stress
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsAralova, NI
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine12.02.013
Volume12
Issue2
SectionScientific Framework of the Innovation Activity
Pagination13-21
LanguageEnglish
Abstract
To research the reliability of operator’s work under heightened situational stress, the weak link model has been proposed. Software has been designed to study the work reliability of military transport drivers and pilots under heightened situational stress.
Keywordsheightened situational stress, mathematical model of functional respiratory system, reliability of organism functioning, weak link model
References
1. Trofimov Ju.L. Inzhenerna psyhologija. Kyiv: Lybid, 2002 [in Ukrainian].
2. Psihofiziologija operatora v sistemah chelovek – mashina. Pod red. K.A. Ivanova-Muromskogo. Kyiv: Nauk. dumka, 1980 [in Russian].
3. Zhevchina A.I., Kuznecov V.G. O metodah ocenki psihofiziologicheskih vozmozhnostej letchika. Problemy inzhenernoj psihologii i jergonomiki. 1974. Vyp 2: 59-60 [in Russian].
4. Biloshyckyj P.V., Kljuchko O.M., Onopchuk Ju.M, Kolchynska A.Z. Rezultaty vyvchennja vyshhoi. nervovoi. dijalnosti ukrai.ns.kymy vchenymy v Pryel.brussi. Visnyk NAU. 2009. no 2: 105-115 [in Ukrainian].
5. Llojd D.K., Lipov M. Nadezhnost: organizacija issledovanij, metody, matematicheskij apparat. Moskva: Sov. radio, 1964 [in Russian].
6. Gnedenko B.V., Beljaev Ju.K., Solovev A.D. Matematicheskie metody v teorii nadezhnosti. Moskva: Nauka, 1965 [in Russian].
7. Onopchuk Ju.N., Beloshickij P.V., Aralova N.I. K voprosu o nadezhnosti funkcionalnyh sistem organizma. Kibernetika i vychislitel.naja tehnika. 1999. Vyp. 122: 72-82 [in Russian].
8. Biloshyckyj P.V., Onopchuk Ju.M., Marchenko D.I., Aralova N.I. Matematychni metody doslidzhennja problemy nadijnosti funkcionuvannja organizmu za ekstremal.nyh umov vysokogirja. Fiziologichnyj zhurnal. 2003. 49(3): 139-143 [in Ukrainian].
9. Onopchuk Ju.N. Gomeostaz funkcionalnoj sistemy dyhanija kak rezultat vnutrisistemnogo i sistemno-sredovogo informacionnogo vzaimodejstvija. Biojekomedicina. Edinoe informacionnoe prostranstvo. 2001: 59-81 [in Russian].
10. Novoselcev V.N. Teorija upravlenija i biosistemy. Moskva: Nauka, 1978 [in Russian].
11. Aralova A.A., Aralova N.I, Kovalchuk-Himjuk L.A, Onopchuk Ju.N. Avtomatizirovannaja informacionnaja sistema funkcionalnoj diagnostiki sportsmenov. Upravljajushhie sistemy i mashiny. 2008. no 3: 73-78 [in Russian].
12. Dickinson C.J. A computer model of human respiration. Lancaster: Medical and Technical Publishing, 1977.