11(3)

On the 10th Anniversary of the Journal

Sheykin, S.Ye., Pohreliuk, I.M., Iefrosinin, D.V., Rostotskiy, I.Yu., Sergach, D.A.
The Use of Titanium in the Friction Units of Artificial Joints
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):5-10
|

Full text (PDF)

Krivtsov, V.S., Voronko, V.V., Zaytsev, V.Ye.
Advanced Prospects for the Development of Aircraft Assembly Technology
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):11-18
|

Full text (PDF)

Scientific Framework of Innovation Activities

Kozhevnikov, А.А., Sudakov, А.К., Dreus, A.Yu.
An Innovative Technology for Provision of Drill-Hole Equipment with Cryogenic-Gravel Filters
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):21-34
|

Full text (PDF)

Burushkina, T.N., Ratushniak, V.V., Kolychev, V.I., Prepodobnyi, V.M., Plotnikov, Yu.A.
Preparation and Properties of Finely Dispersed Foodstuffs from Raw Vegetable Materials
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):35-44
|

Full text (PDF)

Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine

Zabulonov, Yu.L., Litvinenko, Yu.V., Kadoshnikov, V.M., Alekseeva, O.V., Burtnyak, V.M., Odukalets, L.A., Borodina, N.A.
New Approaches to Cleaning of Liquid Radioactive Waste
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):47-58
|

Full text (PDF)

Turov, V.V., Krupska, T.V., Barvinchenko, V.M., Lipkovska, N.A., Yukhymenko, Ye.V., Kartel, M.T.
Protective Action Mechanism of ECOSTIM Nanocomposite for Presowing Treatment of Seeds
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):59-66
|

Full text (PDF)

The World of Innovations

Zalizniak, B.V.
Let’s Work, Friends!
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):69-70
|

Full text (PDF)

Kryvtsov, V.S., Gorbenko, А.V., Kharchenko, V.S.
Innovative Education and Science in Information Technologies: Experience of N. Ye. Zhukovsky National Aerospace University (KhAI)
Language: English
Sci. innov. 2015, 11(3):71-74
|

Full text (PDF)