Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects

TitleStartups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsNovikova, IE, Osetskiy, VL, Alekseieva, KA
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine14.05.071
Volume14
Issue5
SectionThe World of Innovations
Pagination71-83
LanguageEnglish
Abstract
Introduction. Modern, equipped with cutting-edge technologies universities are a perfect environment for creating the primary atmosphere of innovative business climate.
Problem Statement. The implementation of modern, profitable innovation projects (startups or spinoffs) in the form of small innovative enterprises is a new way of successful commercialization of promising ideas. Universities are perfect site for launching the first startup ideas.
Purpose. To study the trends of academic business development in the context of increasing importance of innovation activities, in particular, the role of startups and spinoffs in the activities of foreign and Ukrainian universities.
Materials and Methods. There has been used the comparison of world universities ratings. The SWOT-analysis of the prospects of startup and spinoff projects has been carried out based on the universities of Ukraine. Analysis of dependence of the proceeds from innovative achievements on the costs of R&D works has been made.
Results. A comparative overview of the trends in the development of academic business abroad and in Ukraine has been made. The national and European legislation in the sphere of formation of R&D products has been analyzed. The factors that sufficiently hamper the development of innovative process in Ukraine have been identified. Recommendations concerning popularizing the innovative and investment activities and establishing fruitful international cooperation have been given.
Conclusions. The obtained results enable formulating the principles for the formation of a new methodological paradigm for intellectual assets management in universities taking into account the peculiarities of the development of national science, economy, entrepreneurship, and high-tech market.
Keywordsacademic capitalism, commercialization of innovations, innovative business, intellectual assets, intellectual property, spinoff, startup, Universities
References
1. Itskovits, G. (2010). Troynaya spiral. Universitetyi – predpriyatiya – gosudarstvo. Innovatsii v deystvii. Tomsk [in Russian].
2. Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Londonand NewYork. 
3. Serbinovskiy, B. Y., Egorova, L. M. (2009). Innovatsionnaya model i integrirovannaya informatsionnaya sreda v upravlenii universitetom novogo tipa. Novocherkassk [in Russian].
4. Röpke, J. (1998). The Entrepreneurial University. Innovation, academicnowledge creation and regional development in a globalized economy. Department of Economics. Germany. September 16. 15 p. 
5. Yansen, F. (2002). Epoha innovatsiy. Moskva [in Russian].
6. Zhylinska, O. I. (2016). Rozvytok instytutu patentuvannia v modeli "vidkrytykh innovatsii". Biznes Inform., 12, 12-23 [in Ukrainian].
7. Romanovskyi, O. O. (2012). Fenomen pidpryiemnytstva v universytetakh svitu. Vinnytsia. [in Ukrainian].
8. Tatomyr, I.L. (2018). Vplyv akademichnoho kapitalizmu na spin-off aktyvnist dochirnykh kompanii. Finansy Ukrainy: Naukovo-teoretychnyi, informatsiino-praktychnyi zhurnal Ministerstva finansiv Ukrainy. 2 [in Ukrainian].
9. Zbanatskyi, D. (2017). Startapy: yurydychni ta praktychni aspekty. Oznaiomcha chastyna 
URL: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/155?view=material
​(Last accessed: 02.04.2018) [in Ukrainian].
10. Why the universityis the ideal startup platform. 
URL: https://www.wired.com/insights/2014/02/university-ideal-startup-platform/
(Last accessed: 02.04.2018).
11. Global Entrepreneurship Monitor. 
URL: http://www.gemconsortium.org/data/key-aps(Last accessed: 02.04.2018).
12. Oxford University leads Europe for $1bn business start-ups. 
URL: http://www.telegraph.co.uk/education/2017/01/30/oxford-university-leads-...
(Last accessed: 02.04.2018).
13. Which universities did these unicorn founders go to? 
URL: https://www.sage.com/en-gb/c/v/unicorn-league/#founder|founder-universities 
(Last accessed: 02.04.2018).
14. Startup Europe University Network. 
URL: http://welcomestartup.eu/startup-europe-university-network/ (Last accessed: 02.04.2018).
15. Universiti Tun Abdul Razak. 
URL: http://www.unirazak.edu.my/ (Last accessed: 02.04.2018).
16. The Global Innovation Index. 
URL: https://www.globalinnovationindex.org (Last accessed: 02.04.2018).
17. The Global Economy. 
URL: http://ru.theglobaleconomy.com (Last accessed: 02.04.2018).
18. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Last accessed: 02.04.2018) [in Ukrainian].
19. Statut Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, zatverdzhenoho nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 24.07.2015 № 802. 
URL: http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/2011-06-14-16-17-19/2011-06-24-09-20-5...
(Last accessed: 02.04.2018) [in Ukrainian].
20. Naukovo-doslidnytska robota u Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka: pidsumky za 2016 rik i zavdannia na 2017 rik. 
URL: http://science.univ.kiev.ua/research/report/ZVIT_SCIENCE_2016.pdf
(Last accessed: 02.04.2018). [in Ukrainian].
21. Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist» vid 26.11.2015 №848-VIII. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (Last accessed: 02.04.2018) [in Ukrainian].
22. Zakon Ukrainy «Pro naukovi parky» vid 25.06.2009 № 1563-VI. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1563-17 (Last accessed: 02.04.2018). [in Ukrainian].
23. Opryshko, D. (2013). Naukovyi park abo korporatsiia «naukovyi park» — pidkhody ta propozytsii. Yurydychna Ukraina, 7, 70–75 [in Ukrainian].
24. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia pereliku platnykh posluh, yaki mozhut nadavatysia navchalnymy zakladamy, inshymy ustanovamy ta zakladamy systemy osvity, shcho nalezhat do derzhavnoi i komunalnoi formy vlasnosti» vid 27 serpnia 2010 r. № 796. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
(Last accessed: 02.04.2018) [in Ukrainian].
25. Samarskiy natsionalnyiy issledovatelskiy universitet imeni akademika S.P. Korolyova. 
URL: http://www.ssau.ru/science/ni/pid/startcenter/ (Last accessed: 02.04.2018).
26. Biloruskyi derzhavnyi universytet. 
URL: http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=211301 (Last accessed: 02.04.2018) [in Russian].
27. Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie. vyisshego obrazovaniya. «Sankt-Peterburgskiy natsionalnyiy issledovatelskiy universitet. informatsionnyih tehnologiy, mehaniki i optiki» (Universitet ITMO). 
​URL: http://rb.ru/opinion/itmo-i-startapy/ (Last accessed: 02.04.2018) [in Russian].
28. Havryshch, O. Prodaty lytse. Ukrainski IT-startapy stavliat rekordy za sumamy, za yaki yikh kupuiut zakhidni investory. 
URL: http://nv.ua/ukr/publications/prodati-osoba-ukrajinski-it-startapi-stavl...
(Last accessed: 02.04.2018) [in Ukrainian].
29. Index of institute for economic freedom economic freedom (2017). 
URL: https://www.heritage.org/index/pdf/2017/book/index_2017.pdf
(Last accessed: 02.04.2018).