14(2)

General Problems of Modern Research and Innovation Policy

Abbas, Asad, Avdic, Anders, Barker, Kathryn C., Xiaobao, Peng
Knowledge Transfer from Universities to Industry Through University Technology Transfer Offices
Language: English
Sci. innov. 2018, 14(2):05-18
|

Full text (PDF)

Nazarovets, S.A.
Black Open Access in Ukraine: Analysis of Downloading Sci-Hub Publications by Ukrainian Internet Users
Language: English
Sci. innov. 2018, 14(2):19-24
|

Full text (PDF)

Scientific Basis of Innovation Activities

Zharkov, I.P., Safronov, V.V., Khodunov, V.O., Konoval, V.M., Maslov, V.O., Selivanov, O.V., Solonetsky, A.G., Strelchuk, V.V., Nikolenko, А.S., Tsykaniuk, B.I., Naseka, V.M.
Creation of Specialized Manipulators for Low Temperature Research
Language: English
Sci. innov. 2018, 14(2):27-34
|

Full text (PDF)

Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine

Gordiyenko, E.Yu., Glushchuk, M.I., Fomenko, Yu.V., Shustakova, G.V., Dzeshulska, I.I., Ivanko, Yu.F.
Nondesructive Testing of Composite Materials of Aircraft Elements by Active Thermography
Language: English
Sci. innov. 2018, 14(2):37-47
|

Full text (PDF)

Tkachenko, T.V., Yevdokymenko, V.O., Kamenskyh, D.S., Filonenko, M.M., Vakhrin, V.V., Kashkovsky, V.I.
Processing Vegetable Waste оf Different Origin
Language: English
Sci. innov. 2018, 14(2):48-61
|

Full text (PDF)

Lobanov, L.M., Makhlin, N.M., Vodolazsky, V.Ye., Korotynsky, О.Ye., Zhernosekov, А.М., Popov, V.Ye., Skopiuk, М.І., Lavrov, S.І., Kudriashev, V.B.
State-Of-The-Art Ukrainian Equipment for Machine Welding of High-Pressure Pipelines of the Second Loop of NPP Units of Ukraine
Language: English
Sci. innov. 2018, 14(2):62-79
|

Full text (PDF)